Międzynarodowy Konkurs na Podlaskie Centrum Kultury

Podlasie Cultural Centre International Competition

Design team/Zespół projektowy:
Anna Rybowicz, Mateusz Leśniak, Krzysztof Kiciński, Patryk Brzostek, Grzegorz Gosk, Jacek Hawrylak, Janusz Paczyński, Adam Jakimowicz, Pracownia Projektowa Kaczyński i Spółka s.c
Location/Lokalizacja: Białystok, ul. Węglowa
Surface area/Powierzchnia: 42 837 m2
Publication/Publikacja: A-RONET

The project was prepared for the international architectural competition in 2006. The main goal of the competition was to redesign the urban layout and landscape of the former military depot in Bialystok so it may serve as Podlasie Cultural Center. The project won 2nd place.

The area of the former military depot near Węglowa street in Bialystok has very specific features. It is located on the edge of the city center, and at the same time it borders industrial areas.
It becomes an „island”, distinctively but also artificially torn out from the structure of the city.
The design concept of this area involved its resumption to the structure of the city by locating important cultural and artistic functions (Podlaskie Cultural Center), while maintaining its historical and spatial qualities.

The designed building complex includes the following facilities:

  • Musical and Theater Presentation Center and Gallery of Modern Art
  • Moto-Retro Museum
  • Army Museum
  • State Archives
  • Shopping Center
  • Railway Station
  • The Library of Podlasie

  Projekt przygotowany na międzynarodowy konkurs architektoniczny ogłoszony w 2006 roku, dotyczący koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu dawnej składnicy wojskowej w Białymstoku na cele Podlaskiego Centrum Kultury. Opracowanie zdobyło II miejsce.

  Teren dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku jest terenem o bardzo charakterystycznych cechach. Znajduje się na skraju terenów śródmiejskich Białegostoku jednocześnie granicząc z obszarami o przeznaczeniu przemysłowym. Jest „wyspą” wyraźnie i sztucznie wyrwaną ze struktury miasta.
  Koncepcja projektowa zakładała wprowadzenie tego terenu do struktury miasta poprzez nadanie mu istotnej funkcji kulturalnej i artystycznej (Podlaskie Centrum Kultury) przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznych i przestrzennych walorów.

  W skład projektowanego kompleksu wchodzą obiekty:

     • Ośrodek Prezentacji Muzyczno – Teatralnych i Galeria Sztuki Współczesnej
     • Muzeum Moto-Retro
     • Muzeum Wojska
     • Archiwum Państwowe
     • Zespół handlowy
     • Stacja PKP
     • Książnica Podlaska