Koncepcja Kładki Pieszo-Rowerowej przez rzekę Bug

Concept art of a pedestrian and bicycle bridge on the river Bug

Design team/Zespół projektowy:
Paulina Gajda, Karolina Czochańska, Przemek Sobieszuk, Krzysztof Kiciński

Niemirow is a village that dates back to the thirteenth century. Today, a rectangular market and historic wooden buildings within the urban layout indicate a rich history of the village. The turbulent history of these lands and being a part of different nations resulted in the intermingling of cultures, as reflected in the architecture, art, customs and traditions. Due to its location, this village and its surroundings, is interesting in terms of its cultural and ecological value​​.

These ecological values include being located within the protected areas under the Natura 2000 sites (Lower Bug river valley, Nadbużańska refuge) and within the protected landscape areas (the Bug River Protected Landscape Area). The extraordinary nature of this area results from preserved natural habitats, such as riverside poplar galleries located mostly on the northern river banks, overgrown with black poplars and white willows, or oxbow lakes and small water reservoirs located mostly on the southern shore. Aquatic plants such as the yellow water lily and white lily, with a distinctive appearance and high aesthetic value, abound in this region.

Niemirów jest miejscowością, której początki sięgają XIII wieku. Do dziś o jej bogatej historii świadczą zachowany układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i zabytkowa drewniana zabudowa. Burzliwa historia tych ziem i przynależność do różnych narodów spowodowały przenikanie się kultur, co znalazło swoje odzwierciedlenie w architekturze, sztuce, zwyczajach i tradycji. Z uwagi na swoje położenie, miejscowość i jej otoczenie, jest interesująca pod względem walorów kulturowych i przyrodniczych.

O dużym potencjale przyrodniczym opracowywanego terenu świadczą: położenie w granicach terenów objętych ochroną w ramach programu Obszary Natura 2000 (Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska) oraz w granicach obszarów chronionego krajobrazu (Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu). Niezwykły charakter tego terenu tworzą zachowane tu fragmenty siedlisk przyrodniczych takich, jak: nadrzeczne łęgi topolowe, znajdujące się w większości na północnym brzegu rzeki, które porastają kilkudziesięcioletnie drzewostany złożone z topoli czarnej i wierzby białej, czy starorzecza i drobne zbiorniki wodne znajdujące się w większości na południowym brzegu. Występują tam rośliny wodne takie, jak: grążel żółty oraz grzybienie białe, o charakterystycznym wyglądzie i dużych walorach estetycznych.

Kładka - relacje przestrzenne

The proposed footbridge for pedestrians and cyclists will be an important element in the town’s structure and of the landscape. That is why we wanted the form of the bridge not to interfere with the natural reception of the place.
In accordance with this principle, the broken shape of the footbridge refers to blades of grass twisted by the wind. The slanted shape contributes to a modern, elongated structural form, which fits in perfectly with the existing, lowland landscape of the Lower Bug river valley, without infringing upon it, but strongly emphasizing its character.

Cor-Ten, the finishing material of the footbridge will impact the atmosphere of the designed space greatly. Cor-Ten consists of steel sheets coated with a characteristic rust coating. Outside of its unusual appearance, it is resistant to weathering and does not require much care. Aesthetic qualities of this material – its colour and a raw, weathered patina look, allow the footbridge to blend in the historical and cultural fabric of the town, while providing an interesting, contemporary addition to the natural landscape. This material, in combination with the shape of the structure, highlights the modern form of the new element and affects the reception of the object embedded in the natural landscape, especially during the summer and winter, when interesting colour contrasts will be noticeable.

The interior of the bridge is of a different, organic nature. It has been finished with light wooden panelling, which on the one hand, is a modern reference to the architectural tradition of the area, and on the other hand affects the nature of the walkway, which thanks to the structure of the wood becomes pleasant to the touch and inviting. Glass railings are a complementary part of the interior walkways. These railings while not disturbing the shape of the object, allow the pedestrians to enjoy the most attractive views – the sky and a wide river winding up to the horizon.
The width and form of the interior consists of ramps with a maximum drop of no more than 6% which allows for access by persons with disabilities and by small vehicles.

At night, the interior walkways will be illuminated by concealed lighting within the floor line, extending symmetrically on both sides along the entire bridge. This solution, apart from being aesthetically pleasing, also improves the safety of the object, allowing pedestrians to walk over it safely after sunset.
In the indentations along the bridge, where the lighting is hidden, there are also, respectively, a water drain, while on the other side – space for technical channel, which thanks to such a solution, remains hidden but easily accessible.

An important factor in the design of the illumination was to emphasize the form of the footbridge the way it appears during the day. A light strip bends along the outer structure of the footbridge complementing the lighting of the interior. Thus, by exposing selected components, thoughtfully selected lighting affects the subconscious, forming a recognizable image of the object during the night, while not contaminating the environment with light.

The footbridge, due to direct accessibility to a municipal road, will constitute a natural extension of the urban planning of the village by allowing its residents and tourists a quick access to the other side. The facility’s car park and picnic area provide a place to relax and observe the surrounding nature.

Projektowana kładka pieszo-rowerowa stanowić będzie ważny element w strukturze miasteczka i krajobrazu, stąd zależało nam na tym, aby jej forma nie zakłócała naturalnego odbioru tego miejsca.
W myśl tej zasady połamany kształt kładki nawiązuje do poruszanego przez wiatr, skręconego źdźbła trawy. Przełamania występujące na całej jej powierzchni tworzą nowoczesną, wydłużoną, strukturalną formę, która idealnie wpisuje się w zastany, nizinny krajobraz Doliny Dolnego Bugu, nie zakłócając go, lecz zdecydowanie podkreślając jego charakter.

Materiał wykończeniowy kładki – korten (Cor-Ten), będzie miał duży wpływ na atmosferę projektowanego miejsca. Korten, czyli stalowa blacha pokryta charakterystycznym, rdzawym nalotem, poza niezwykłym wyglądem jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i nie wymaga wiele pielęgnacji. Walory estetyczne tego materiału – kolor i surowy, „postarzony” patyną wygląd, powodują, że kładka wpisuje się w historyczną i kulturową tkankę miejscowości, stanowiąc jednocześnie ciekawą, współczesną interwencję w krajobraz naturalny. Materiał ten, w połączeniu ze strukturalną bryłą, podkreśla współczesną metrykę nowego elementu i wpływa na odbiór obiektu w krajobrazie naturalnym, szczególnie w okresie letnim i zimowym, kiedy powstawać będą ciekawe kontrasty kolorystyczne.

Wnętrze kładki o odmiennym, organicznym charakterze, wykończone zostało jasnymi panelami drewnianymi, które z jednej strony stanowią nowoczesne nawiązanie do tradycji budowlanej tych terenów, z drugiej zaś wpływają na charakter przejścia, które dzięki strukturze drewna staje się miłe w dotyku i zapraszające. Uzupełniającym elementem wnętrza kładki będą szklane balustrady, które, nie zakłócając formy obiektu, umożliwią przechodniom podziwianie najatrakcyjniejszych widoków otoczenia – nieba i szerokiej, kończącej się na horyzoncie rzeki.
Szerokość i forma wnętrza, oparta na poruszaniu się po pochylniach o maksymalnym spadku wynoszącym nie więcej niż 6%, umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym i przejazd pojazdów technicznych.

Nocą wnętrze kładki oświetlone będzie poprzez ukryte przy podłodze oświetlenie liniowe, biegnące symetrycznie po obu stronach wzdłuż całego przejścia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, poza efektem estetycznym, uzyskuje się również poprawę stanu bezpieczeństwa samego obiektu, umożliwiając swobodne poruszanie się po zachodzie słońca.
We wcięciach idących wzdłuż przejścia, w których ukryte jest oświetlenie, znajdują się również odpowiednio: po jednej stronie rynna odprowadzająca wodę, po drugiej – miejsce na kanał techniczny, który dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje ukryty lecz łatwo dostępny.

Ważnym czynnikiem przy projektowaniu iluminacji było także przywołanie światłem charakterystycznej formy kładki widocznej za dnia. Uzupełnieniem oświetlenia wnętrza jest więc pas świetlny idący po załamaniach struktury zewnętrznej kładki. W ten sposób, eksponując wybrane elementy, odpowiednio dobrane światło wpływa na podświadomość, tworząc rozpoznawalny, nocny wizerunek obiektu, jednocześnie nie zanieczyszczając światłem środowiska naturalnego.

Kładka, dzięki bezpośredniej dostępności z drogi gminnej, będzie stanowiła naturalne przedłużenie urbanistyki miasteczka umożliwiając szybkie przedostanie się na drugi brzeg rzeki mieszkańcom i odwiedzającym to miejsce turystom. Zaprojektowany przy obiekcie parking i pole piknikowe dają możliwość odpoczynku i obserwacji otaczającej natury.