Renowacja stołka – 9 inspiracji

A stool – a piece of furniture which is among the first to became a feature in human homes. It doesn’t look like much – a seating, 3 to 4 legs… and yet it still might surprise us. Contemporary designers are able to shape it into amazing forms, thus raising its rank in the apartment. A stool, in addition to serving its primary function, can be also used for the purposes of interior decoration.

In preparation for the refurbishing of an old stool, which I had at home, I found a few interesting inspirations on the internet and today, I would like to share them with you. The selection is chosen subjectively, because I wanted to find inspiration that would apply to my old stool, so my goal was to find ways of achieve interesting visual effects with little effort and cost. Now, without further ado I present to you with…


Stołek – mebel, który jako jeden z pierwszych pojawił się na wyposażeniu pierwszych domostw. Niby nic – siedzisko i 3 lub 4 nogi… a jednak wciąż potrafi zaskakiwać. Współcześni projektanci potrafią nadać mu niesamowite kształty, podnosząc tym samym jego rangę w przestrzeni mieszkania. Stołek, oprócz spełniania swojej podstawowej funkcji siedziska, może być również ozdobą wnętrza.

Przygotowując się do odnawiania starego stołka, który miałam w domu, znalazłam w internecie parę ciekawych inspiracji i dziś chciałabym się nimi z wami podzielić.
Dobór będzie subiektywny, ponieważ zależało mi na znalezieniu inspiracji, które mogłabym zastosować przy zmianach mojego starego stołka, więc kierowałam się możliwością łatwego osiągnięcia ciekawych efektów wizualnych niewielkim nakładem pracy i kosztów.
Teraz bez dalszej zwłoki przedstawiam wam…

 

stool 1_handcrafted

A hand crafted stool, as apparent from the description on Etsy. I is one of my primary sources of inspiration because the colour of the wood was similar to my stool, and a minimalistic design achievable with little effort.

Stołek ręcznie robiony, jak wynikało z opisu na Etsy. Jedna z moich czołowych inspiracji, ze względu na podobny do mojego stołka kolor drewna oraz łatwy do osiągnięcia drobnym nakładem pracy minimalistyczny design.

stool 2_HK living

An amazing stool manufactured by HK living. The most important features of this piece of furniture are the distinctive wood pattern and its legs in the colour of faded verdigris. The only element that I could sneak into my project is the colour.

Niesamowity stołek wyprodukowany przez firmę HK living. W tym meblu duże znaczenie ma charakterystyczne drewno i nogi w kolorze wypłowiałego grynszpanu. Jedynym elementem, który mogłabym przemycić do mojego projektu jest ten właśnie kolor.

stool 3_rd stool

RD Stool designed by the Miles & May studio in New York. Its exotic form attracts attention. I also like the beautiful, natural pine wood combined with wenge coloured legs. Ultimately, this is not representative of my style, but I could not help but put it in the post.

RD Stool zaprojektowany przez studio Miles&May z Nowego Jorku. Jego egzotyczna forma przykuwa uwagę. Podoba mi się również piękne, naturalne drewno sosnowe połączone z nogami w kolorze wenge. Ostatecznie nie w moim stylu, ale nie mogłam się powstrzymać przed umieszczeniem go w poście.

stool 4_nanuk

A NANUK stool made by Bleu Nature. I love this design because of the cosy, warm design resembling a sheep. For a moment I thought that my stool should have an equally fluffy seating, but eventually, I gave up on that idea.

Taboret NANUK firmy Bleu Nature – ten projekt strasznie mi się podoba ze względu na przytulny, ciepły design przypominający owcę. Przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby mój stołek miał równie puchate siedzisko, ale ostatecznie zrezygnowałam z tego pomysłu.

stool 5_sheep chair

Similar to the previous design, except that in this case you do not even have to guess what inspired the designer, since the stool is called Sheep Chair. Definitely a design intended for children, but very stylish.

Adekwatnie do poprzedniego projektu, z tym że w tym wypadku nie trzeba się nawet domyślać inspiracji projektanta, gdyż sam stołek nosi nazwę Sheep Chair. Zdecydowanie projekt przeznaczony dla dzieci, ale bardzo stylowy.

stool 6_sherpa

Another interesting design in a stool produced by residents of a sheltered workshop – Sherpa from the Netherlands. Materials used in the design are recovered from recycled blankets and wood. It’s atypical and original. It’s a good idea on how to use an old blanket.

Kolejny ciekawy projekt stołka, który wytwarzany jest przez pensjonariuszy zakładu pracy chronionej Sherpa z Holandii. Materiały to odzyskane z recyclingu koce i drewno. Nietypowy i niebanalny. Dobry pomysł na wykorzystanie starego koca.

stool 7_room for two

Room for Two Stool, designer: Karthik Poduval. A simple, pretty and very functional design that facilitates efficient use of space – ideal for small apartments.

Room for Two Stool, projektant: Karthik Poduval. Prosty, łady i bardzo funkcjonalny projekt ułatwiający racjonalne wykorzystanie przestrzeni – w sam raz do małych mieszkań.

stool 8_carpenter stool

Carpenter Stool designed by J.Macey. It attracted my attention because of the diamond-shaped seating, emphasized further by using shiny, white paint.

Projekt o nazwie Carpenter Stool zaprojektowany przez J.Macey’a. Moją uwagę zwróciło przede wszystkim siedzisko o diamentowym kształcie, wydobytym dodatkowo dzięki użyciu błyszczącej, białej farby.

stool 9_dip dyed

Finally, a design which has, as it turns out, clearly affected the form of my refurbished stool. Legs dipped in paint are is an easily achievable, modern detail. This design is owned by the Serena & Lily company and, of course, has other forms as well, but I fully embraced the classic white wooden appearance.

Na koniec projekt, który jak się okaże, jednoznacznie wpłyną na formę mojego odnawianego stołka. Zanurzone w farbie nogi są łatwym do uzyskania, nowoczesnym detalem. Projekt należy do firmy Serena&Lily i ma oczywiście swoje inne odsłony, mi jednak przypadł do gustu klasyczny biało-drewniany wygląd.

You already know what to expect in the next post.
Stay with us and be creative!

Wiecie już czego można się spodziewać w kolejnym poście.
Zostańcie z nami i bądźcie kreatywni!