Biuro - Architekt Suwałki

Spotkac sie to poczatek. Zgodzic sie to postep.
Pracowac razem to sukces.

Założone przez Krzysztofa Kicińskiego w 2006 roku biuro AIONI ARCHITEKTURA obecnie składa się z trzech osób, których zainteresowania wychodzą poza ramy architektury. Łączy nas jednak pasja do projektowania, którą wkładamy w każde podejmowane przedsięwzięcie. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić naszą pracownię oto ludzie, których tam spotkasz.

Founded by Krzysztof Kiciński in 2006, AIONI ARCHITECTURE currently consists of three members, whose interests extend beyond architecture, but who also share a genuine passion for design, which they put into every undertaken project. If you decide to visit our studio, those are the people whom you will meet.

Zespół

architekt Suwałki

Krzysztof Kiciński

Jego edukacja nie skończyła się wraz z ukończeniem Politechniki Białostockiej. Od 2005 roku, pracując czynnie w zawodzie, zdobył doświadczenie i wykształcił własne podejście do architektury. Praca to jego pasja, wciąż poszukuje więc nowych środków wyrazu, kierując się maksymą Miesa van der Rohe „mniej znaczy więcej”.

His education didn’t conclude after attending Białystok University of Technology. Since 2005, working actively in the profession, he gained experience and developed his own approach to architecture. Work is his passion, so he’s always seeking new ways of expression, guided by the maxim of Mies van der Rohe’s „less is more”.

architekt wnętrz Suwałki

Dorota Kicińska

Absolwentka Politechniki Białostockiej. Osoba o niezwykle eklektycznych zainteresowaniach. W wolnych chwilach realizuje się poprzez fotografię, gotowanie i różnorodne projekty „zrób to sam” Specjalizuje się w projektowaniu wnętrz, kładąc nacisk na praktyczność ich użytkowania.

A graduate of the Białystok University of Technology. She’s a person with eclectic interests. Spends her free time engaging in photography, cooking and various DIY projects. She specializes in interior design, focusing on practicality

karolina czochanska

Karolina Czochańska

Sztuka jest stale obecna w jej życiu. Zanim ukończyła studia na Politechnice Białostockiej, zawsze chętnie tworzyła, co zresztą robi do dzisiaj, dzieląc swój wolny czas pomiędzy architekturę i malarstwo. Jej pasja do tworzenia wyjątkowych projektów pochodzi z głębokiego szacunku dla procesu przekształcania pomysłu w istniejącą formę.

Art was always present in her life. Even before she graduated from the Białystok University of Technology, she enjoyed creating, as she does today, dividing her free time between architecture and painting. Her passion for developing unique projects comes from a deep respect for the process of transforming an idea into an existing form.

Oferta – Architekt Suwałki

Firma AIONI ARCHITEKTURA tworzy kompleksową dokumentację projektową dotyczącą wszystkich branż, jak również świadczymy usługi jako podwykonawca dokumentacji projektowej dla innych biur architektonicznych.

Wykonujemy:
kompleksowe projekty wnętrz prywatnych i komercyjnych

projekty budowlane i wykonawcze:
zagospodarowania terenu,
domów jednorodzinnych, bliźniaczych, szeregowych i innych
budynków wielorodzinnych
budynków użyteczności publicznej (handlowych, usługowych, biurowych i innch)
hal i magazynów
obiektów przemysłowych i produkcyjnych

inwentaryzacje, które obejmują sporządzanie dokumentacji dotyczącej budynków istniejących oraz zagadnień urbanistycznych, w tym:
dokumentacji fotograficznej,
wykreślenie stanu istniejącego budynku lub urbanistyki
wykonanie modelu 3D stanu istniejącego
wykonanie makiety stanu istniejącego

projekty urbanistyczne, czyli planowanie nowych osiedli i kwartałów miejskich oraz przeprojektowywanie istniejących, w tym:
sporządzanie projektu
wykonanie modelu 3D oraz animacji
wykonanie makiety urbanistycznej

architekturę do konstrukcji inżynierskich, w tym m.in.: projektowanie mostów, wież radiotelefonicznych, konstrukcje reklam i innych

Nadzór autorski prowadzony jest dla projektów budowlanych oraz urbanistycznych. Dotyczy również współpracy z branżystami oraz wykonawcami w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego.
Ponadto oferujemy doradztwo w zakresie inwestycji i przepisów budowlanych, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwolenia na budowę.Takie działanie pozwala zaoszczędzić czas, jeśli wykona to za nas architekt wnętrz. Suwałki oraz Białystok są miastami, w których działamy.

Gwarantujemy kreatywność, oryginalność, niepowtarzalność i wysoką estetykę rozwiązań projektowych, indywidualne podejście do każdego klienta oraz miłą obsługę.

AIONI ARCHITECTURE creates comprehensive design documentation across all branches and industries. We also provide services as a subcontractor in design documentation for other design studios.

We specialize in:
comprehensive interior design for private and commercial purposes

construction projects with working plans and specifications in:
area development
single-family housing, semi-detached, terraced and other
multi-family housing
public buildings (commercial, service, office etc.)
storage halls
industrial and manufacturing constructions

stocktaking, including the technical specification for existing buildings and urban planning:
photographic documentation
drafting of an existing building or urban planning
3D modelling of the current state
mock-up of the current state

urban projects, the planning of new estates and urban quarters, redesigning existing ones, this includes:
drafting
3D modelling and animation
urban mock-up

architectural engineering structures, including: the design of bridges, radio-telephone towers, advertisements and other structures

We carry out supervision for construction projects and urban planning. It also applies to cooperation with other professionals and contractors in order to achieve the best outcome possible.

We also offer advice on investment and building regulations, assistance in obtaining the necessary documents and building permits.

We guarantee creativity, originality, uniqueness and aesthetically pleasing design solutions; individual approach to each and every client, and a friendly service.

Tel: (+48) 504 178 862Mail: kicinski@aioni.plSkontaktuj się z nami